Outside Temp WH32-EP MSPro

6.1°C
(Sun 26 04:50)

8.0°C

11.8°C
(Sun 26 13:53)

outside Humidity

57.0%
(Sun 26 13:54)

84.2%

97.0%
(Sun 26 09:02)

Barometer

1002.3 hPa
(Sun 26 13:54)

1005.7 hPa

1011.9 hPa
(Sun 26 00:08)

Wind Speed

3.04 km/h
Avg

9.50 km/h E

41.76 km/h ENE
(Sun 26 13:53)

Rain (WH65)

3.6 mm

3.6 mm/h
(Sun 26 08:05)

Dew Point

3.1°C
(Sun 26 14:12)

5.3°C

7.5°C
(Sun 26 10:09)

Solar Radiation (WS80)

0.00 W/m²
(Sun 26 00:00)

116.63 W/m²

674.03 W/m²
(Sun 26 13:34)

UV Index

0.0
(Sun 26 00:00)

0.2

3.0
(Sun 26 11:44)

WH31-EP MSpec Rad02

5.9°C
(Sun 26 05:39)

7.9°C

11.9°C
(Sun 26 13:53)

Humidity WH31-EP

57.0%
(Sun 26 13:54)

83.4%

96.0%
(Sun 26 09:26)

Wind Chill

4.2°C
(Sun 26 08:36)

7.8°C

11.8°C
(Sun 26 13:53)

Heat Index

5.2°C
(Sun 26 04:50)

7.0°C

10.6°C
(Sun 26 13:53)

Inside Temperature

19.1°C
(Sun 26 09:25)

19.3°C

19.5°C
(Sun 26 00:00)

Inside Humidity

56.0%
(Sun 26 01:09)

56.8%

57.0%
(Sun 26 00:00)

WH41 PM 2.5 indoors

4.00µg/m³
(Sun 26 10:55)

8.13µg/m³

12.00µg/m³
(Sun 26 04:55)

WH41 PM 2.5 outdoors

4.00µg/m³
(Sun 26 16:43)

11.77µg/m³

24.00µg/m³
(Sun 26 00:53)

WH45 PM10

1.20µg/m³
(Sun 26 15:34)

4.54µg/m³

13.10µg/m³
(Sun 26 08:22)

WH45 PM2.5

1.20µg/m³
(Sun 26 15:34)

3.97µg/m³

9.50µg/m³
(Sun 26 03:50)

WH45 CO2

470 ppm
(Sun 26 09:25)

803 ppm

954 ppm
(Sun 26 04:04)

ET

0.0 mm
(Sun 26 04:05)

0.0 mm

0.0 mm
(Sun 26 14:40)

appTemp

3.0°C
(Sun 26 16:15)

6.3°C

10.2°C
(Sun 26 13:50)

cloudbase

342 meters
(Sun 26 09:02)

620 meters

1315 meters
(Sun 26 13:54)

WH31-DIY

5.7°C
(Sun 26 04:18)

8.5°C

14.6°C
(Sun 26 13:53)

Humidity WH31-DIY

58.0%
(Sun 26 14:13)

81.1%

91.0%
(Sun 26 09:48)

WH31-Greenhouse

7.2°C
(Sun 26 05:00)

9.8°C

15.0°C
(Sun 26 14:01)

Humidity Greenhouse

64.0%
(Sun 26 14:10)

81.8%

94.0%
(Sun 26 10:12)

WH31-Balcony

6.2°C
(Sun 26 05:06)

7.9°C

11.6°C
(Sun 26 14:27)

Humidity Balcony

70.0%
(Sun 26 14:11)

88.1%

96.0%
(Sun 26 09:34)

WH31/DP30-Freezer

-24.2°C
(Sun 26 06:42)

-20.5°C

-17.5°C
(Sun 26 04:15)

WH31-Greenhouse (1 m)

7.3°C
(Sun 26 04:23)

11.5°C

21.2°C
(Sun 26 13:55)

Greenhouse (1 m)

58.0%
(Sun 26 17:15)

69.1%

76.0%
(Sun 26 10:53)

WH31-Fridge

8.0°C
(Sun 26 10:41)

8.5°C

9.4°C
(Sun 26 16:58)

Humidity Fridge

53.0%
(Sun 26 00:07)

58.1%

73.0%
(Sun 26 16:55)

WH45 Temp indoor

19.5°C
(Sun 26 09:31)

20.4°C

22.2°C
(Sun 26 12:03)

WH45 Humidity indoor

49.0%
(Sun 26 09:25)

54.1%

56.0%
(Sun 26 00:04)

Soil Moisture 1 GH

75 cb
(Sun 26 00:02)

76 cb

76 cb
(Sun 26 00:00)

Soil Moisture 2 SB1

66 cb
(Sun 26 00:15)

67 cb

67 cb
(Sun 26 00:00)

Soil Moisture 3 SB2

30 cb
(Sun 26 05:51)

31 cb

31 cb
(Sun 26 00:00)

Soil Moisture 4 BB

71 cb
(Sun 26 13:25)

72 cb

73 cb
(Sun 26 00:18)

outside Temperatures
outside Humidity
Solar Radiation (WS80)
WH31 Extra Temperatures
Wind Speed
Rain (WH65)
WH45 CO2
Barometer
Soil Moisture
Wind Chill
cloudbase
Inside Temperature
Inside Humidity
WH41 PM2.5
Wind Vector
WH31 Greenhouse / Balcony
WH31 Humidity
Humidity Greenhouse
WH31/DP30-Freezer
WH31-Fridge
Humidity Fridge
WH45 PM10
WH45 PM2.5
WH31-EP MSpec Rad02
UV Index